intec Automation Sp. z o.o.

Adres:
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław
Tel +48 71 332 99 00
Fax +48 71 332 99 02
e-mail: biuro@intec-automation.com
web: www.intec-automation.com


intec Automation Spółka z o.o. z/s we Wrocławiu, przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000182672, NIP: 8990016492, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).